Informacje o projekcie

(Projekt "Budowa galerii "Czarny Kot" w miejscowości Cisna")

Projekt:

Głównym celem planowanej inwestycji jest otworzenie własnej Galerii w centrum miejscowości Cisna.

Cele szczegółowe:

-  promocja produktu lokalnego,

 - zwiększenie konkurencyjności prowadzonej działalności,

 - spełnienie oczekiwań klienta,

 - wzrost rentowności prowadzonej działalności.

Do najważniejszych potrzeb inwestycyjnych, które inwestor zamierza zrealizować należą:

- budowa nowego budynku

Powstała galeria będzie nowoczesnym obiektem, gdzie będą promowane wyroby lokalnych artystów. Każdy artysta będzie miał osobne stoisko. Oryginalne wykończenie oraz architektura budynku na styl budynków  regionalnych będzie zachęcać do wejścia turysty i pooglądania produktów. Galeria niewątpliwie będzie promować produkty lokalne.

Nowa galeria to nowe szanse i możliwości dla inwestora. Spełnienie oczekiwań klientów przełoży się to na zwiększenie osiąganych obrotów, a tym samym prowadzona działalność osiągnie wyższe wskaźniki rentowności.

Galeria ”Czarny Kot” poprzez planowane działania zwiększy zatem swoją konkurencyjność na rynku.

Realizacja planowanego zadania przyniesie wymierne efekty nie tylko na poziomie firmy. Dzięki zaproponowanej ofercie zostanie wydłużony sezon turystyczny, nastąpi wzrost stopnia integracji i współpracy podmiotów branży turystycznej, co przełoży się na promowanie regionu i artystów tutaj działających. Ponadto odwiedzający Bieszczady turysta w każdym sezonie znajdzie coś interesującego dla siebie.

 

Termin realizacji: od 19.06.2013 do 30.04.2014

Całkowita wartość projektu 130 264,56 PLN

Wartość dofinansowania z SPPW   62 893,16 PLN,

 

 

Buk, 14 sierpień 2013r.

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu „Budowa Galerii „Czarny Kot” w miejscowości Cisna” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) Galeria Czarny Kot Jacek Krawiec zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac budowlanych w miejscowości Cisna, 38-607 Cisna:

- inwestycje – roboty przygotowawcze,

- inwestycje – fundamenty,

- inwestycje – posadzka,

- inwestycje – ściany zewnętrzne,

- inwestycje – ściany wewnętrzne,

- inwestycje – stolarka okienna i drzwiowa,

- inwestycje – strop nad parterem,

- inwestycje – dach i pokrycie,

- inwestycje – montaż tablicy elektrycznej,

- inwestycje – układanie rur i przewodów elektrycznych,

- inwestycje – montaż opraw oświetleniowych,

- inwestycje – montaż osprzętu,

- inwestycje – próby i badania,

- inwestycje – przyłącz kanalizacji sanitarnej

- inwestycje – instalacja sanitarna,

- inwestycje – instalacja wodna,

- inwestycje -  komin,

- inwestycje – przyłącz wodociągowy,

- inwestycje – instalacja odgromowa i wyrównawcza,

- inwestycje – wykończenie ścian płytkami - wc

 

Specyfikacja i wstępny obmiar prac oraz propozycja / koncepcja wyglądu poszczególnych elementów, są dostępne w siedzibie Firmy.

Wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty udziela właściciel Firmy Galeria Czarny Kot Jacek Krawiec – tel. 501066180 w godz. 8.00 – 15.00. W tych godzinach  można także dokonać wizji lokalnej  miejsc przeznaczonych pod ww. inwestycję.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania:   kwiecień 2014r.

Kryteria wyboru:

Kryterium oceny oferty będzie cena – 100%

Forma i termin dostarczenia oferty: 

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie, emailowo lub osobiście na adres:

Galeria Czarny Kot Jacek Krawiec

Buk 9 38-607 Cisna

e-mail: jacek.krawiec@vp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpień 2013 r. do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do Firmy.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po zakończonym postępowaniu wyboru ofert i wyłonieniu wykonawcy, zostanie podpisana umowa na realizację w/w usług, w której ustalimy warunki płatności.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Galeria Czarny Kot Jacek Krawiec

Buk 9

38-607 Cisna

OFERTA

Dane oferenta:

Imię i nazwisko / nazwa firmy

 

Adres

 

Telefon

 

 

Oświadczam, że:

1.     Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego z dn. 14.08. 2013 r. na

wykonanie następujących prac budowlanych w miejscowości Cisna 38-607 Cisna:

- inwestycje – roboty przygotowawcze,

- inwestycje – fundamenty,

- inwestycje – posadzka,

- inwestycje – ściany zewnętrzne,

- inwestycje – ściany wewnętrzne,

- inwestycje – stolarka okienna i drzwiowa,

- inwestycje – strop nad parterem,

- inwestycje – dach i pokrycie,

- inwestycje – montaż tablicy elektrycznej,

- inwestycje – układanie rur i przewodów elektrycznych,

- inwestycje – montaż opraw oświetleniowych,

- inwestycje – montaż osprzętu,

- inwestycje – próby i badania,

- inwestycje – przyłącz kanalizacji sanitarnej

- inwestycje – instalacja sanitarna,

- inwestycje – instalacja wodna,

- inwestycje -  komin,

- inwestycje – przyłącz wodociągowy,

- inwestycje – instalacja odgromowa i wyrównawcza,

- inwestycje – wykończenie ścian płytkami - wc

 

 

1.     Nawiązując do zapytania składam ofertę w wysokości ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….) netto.

 

 

 

……………………………………..                                                                                    ……………………………………………

   Miejscowość i data                                                                                                          pieczęć i podpis oferenta